Säännöt

1.
Yhdistyksen nimi on Otaniemen RoolipeliClubi. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Espoon kaupunki.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rooli-, näytelmä-, kortti-, lauta-, strategia- ja miniatyyripelien harrastusta teekkareiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, koulutustilaisuuksia, rooli-, näytelmä-, kortti-, lauta-, strategia- ja miniatyyripelitapahtumia ja jäsenilleen opintomatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä jäseniltään jäsenmaksuja sekä omistaa kiinteää omaisuutta, harjoittaa pienimuotoista kioskitoimintaa, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää arpajaisia.

3.
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY:n) varsinainen jäsen.

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Teknillisessä korkeakoulussa tutkinnon suorittanut henkilö.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kuusi (6) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksut, joiden suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin jäsenmaksusta vapautetut.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenelle tiedotetaan erottamisuhasta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: toimintakertomus edelliseltä vuodelta; tilikertomus ja tilinpäätös; tilintarkastajan lausunto; tilinpäätöksen hyväksyminen; vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille; ja hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vaalikokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin: hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi; yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi; tilintarkastajan ja varamiehen valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Kokous on tällöin pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivustolla ja yhdistyksen ilmoitustaululla sekä jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla.

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus.

Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi mutta enintään 7 muuta jäsentä sekä 1-4 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli se on hallituksen keskenään sopimalla tavalla koollekutsuttu ja paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, siten että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

6.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai taloudenhoitaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

Yhdistys tai hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten hallituksen alaisuuteen asettaa toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi.

Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee yhdistyksen valita samassa kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7.
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

9.
Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joidenka väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen varat TKY:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tai tämän ollessa mahdotonta teekkareiden harrastustoiminnan edistämiseen.

Vahvistettu yhdistyksen säännöiksi vuosikokouksessa 2000 18.2.2000.